Choď na obsah Choď na menu
 


MODLITBA Matky všetkých národov

28. 12. 2009

... milované Deti, Matky všetkých národov. ZAPOJTE SA DO CELOSVETOVEJ AKCII, na obranu a šíreniu úcty Matky Ježiša Krista, Matky všetkých národov!

                  V rokoch 1951-1952 sa postavili vlastné deti, do sporu proti našej drahej Matky - Panny Márie, keď sa zjavila v Amsterdame (Holandsko) vizionárke: Ida Peerdeman a oznámila svetu MODLITBU K MATKE VŠETKÝCH NÁRODOV. Vtedy sa niektorí - zo svetských, náboženských a dokonca aj cirkevných rádov  - rozhodli zmeniť túto modlitbu (aj napriek tomu, že to výslovne nedovolila). 

 

                  Začalo to ZJAVENÍM MODLITBY (11.2.1951), keď Matka prehovorila: "Modli sa pod krížom:

 

 

 

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."

 

 

 

 

 

 

28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje: "Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené." Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: "Presne takto musí byť modlitba šírená." Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou,..." ... a tak to zostane." Už vtedy upozornila na vetu, ktorá neskôr priniesla veľa sporov !

 

 

1. NEPOCHOPENIE :

2.7.1951 / Panna Mária vysvetľuje: "Tá, ktorá kedysi bola Máriou." , znamená : Mnoho ľudí poznali Máriu (len) ako Máriu. V tomto čase - ktorý nastáva - sa chcem stať Matkou všetkých národov - tomu rozumie každý." To bola odpoveď na otázku jej duchovného radcu, ktorý nerozumel tejto vete z modlitby. (15.12. a 31.12.1951 opäť vyzýva k modlitbe a to v plnom znení ako aj s vetou: "..., ktorá kedysi bola Máriou.")

 

 

2. NEPOROZUMENIE :

17.2.1952 / Naša Matka znova vyzývala k modlitbe v plnom znení, pretože sa šírila neúplná: "Popros biskupa, aby sa modlitba dostala k ľuďom V PLNOM ZNENÍ. Doslov: "Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou. Amen." ; Odkáž biskupovi, že mu Matka všetkých národov bude pomáhať, ale že musí dôjsť k rozšíreniu modlitby."

 

 

3. ODMIETNUTIE :

6.4.1952 / Matka varuje svoje deti (ako milujúca Matka), pretože znova šírili modlitbu neúplnú : "Poslúchaj dnes dobre moje slová a odovzdaj ich ďalej. Odkáž teológom, že nie som spokojná s obmenou modlitby. "Nech, Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, bola našou Orodovnicou." - Tak to má zostať."

                        "... Varujem kresťanov: Berte vážne dnešnú dobu ! Podajte si ruky ! Zasaďte kríž doprostred sveta ! Všetci ste zodpovední za plnenie úlohy, ktorá je vám zverená v tejto dobe. Nedajte sa viesť zlým duchom ! Proste každý deň Pána Ježiša Krista, Syna Otca, aby zoslal Ducha Svätého na tento svet. Proste ho, aby sa Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou, stala vašou Orodovnicou ! Nech sa tak stane."

 

PO VAROVANÍ PRIŠLO POROZUMENIE :

 

 

15.7.1952 / viz.Ida Peerdeman : "Matka začína znova hovoriť :"

Matka všetkých národov: "Matka, ktorá kedysi bola Máriou..." - Odkáž svojmu biskupovi, že som spokojná. Teraz sa modlitba odovzdáva v poriadku."

 

 

PO 50 - ROKOCH ZNOVA NEDOROZUMENIA ALEBO NEPOSLÚCHAJÚ SVOJU MATKU ?!

 

20.5.2005 / Teológovia ako aj členovia kongregácie pre náuku viery, odmietajú slová modlitby: "... ktorá kedysi bola Máriou," a tak neprijímajú modlitbu v plnom znení, ako ju nadiktovala naša Matka - Matka Ježiša Krista - Matka všetkých národov.

 

6.1.2009 / V Amsterdame (Haarlem) Holandsko, schválili modlitbu v takomto znení : "Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou. Amen."

 

 

JEDNOTA NEOMYLNOSTI MEDZI OTCOM -SYNOM- MATKOU A CIRKVOU (pápež a biskupi zjednotení s jeho náukou) 

 "Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŽA, aj keď nehovorí slávnostne (EX CATHEDRA); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého učenia, prípadne zo spôsobu vyjadrovania ...

Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu." (II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

 

 

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty)

"Kde sú Encykliky ? Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ? ... uveď ich do praxe... !" (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

 

"Hoci JEDNOTLIVÍ BISKUPI NEMAJÚ VÝSADU NEOMYLNOSTI,  predsa - i keď sú roztrúsení po svete, ale spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a nástupcom Petrovým - ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu dohodnú vo veciach viery a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú učenie Kristovo." (LG 25)

 

                 Z posolstiev našej drahej Matky ako aj učenia Cirkvi (pápežov a biskupov s ním zjednotených), môžeme spoznať, že konečné správne rozhodnutie má zástupca Ježiša Krista (na zemi) a tým je pápež. Tak ako v minulosti sa pápeži nevyjadrili proti modlitbe (nadiktovanej našej Matky) - čiže voči zjaveniu Matky všetkých národov ako aj jej modlitby - že by bolo falošné alebo proti učeniu Cirkvi, tak aj v súčasnosti je potrebné vnímať túto situáciu.

                       Keďže Boh (Otec, Syn a Duch Svätý) hovorí prostredníctvom Matky všetkých národov , že nemáme meniť jej modlitbu (obsah jej modlitby), tak je potrebné vnímať "zmenenú modlitbu" ako takú, ktorú nenadiktovala Matka všetkých národov v Amsterdame, čo zároveň znamená, že zmenu "modlitby" ( kongregáciou pre náuku viery) ... treba vnímať za "konštatovanie" členov kongregácie (ako to aj sami vyjadrili v liste: 20.5.2005). A  ako také, ktoré nie je schválené apoštolskou stolicou, pápežom, takže podľa cirkevného práva - nemá ani pre veriacich charakter záväznosti - poslušnosti! 

(Je to podobné ako v prípade zmien liturgických modlitieb v "Rímskom misáli", ktoré je možné zmeniť, ale len po schválení apoštolskou stolicou, pápežom. porov: "Všeobecné smernice Rímskeho Misála" č.160)   

     

  ČO Z TOHO VŠETKÉHO VYPLÝVA ?

                  

        Modlite sa modlitbu, ktorú nadiktovala Matka všetkých národov (v plnom znení, zo dňa: 11.2.1951) a vysvetľujte jej pravý význam ako aj zmenenej "modlitby". Modlite sa ju každý deň ako to žiada (odporúčam najmä v zimnom čase o 8:00 a v letnom čase o 9:00hod. v hodine Ducha Svätého) a žite podľa nej ako milované Deti Matky všetkých národov. Nech Vám v tom pomáha hojné nebeské požehnanie Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.