Choď na obsah Choď na menu
 


SPOLUVYKUPITEĽKA - ŽENA, ktorá spolupracovala na stvorení vesmíru a vo svete náboženstva i politiky

28. 12. 2009

Vážení a ctení ..., drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky všetkých národov. Zvlášť sa obraciam na dievčatá a ženy, aby ste viac spoznali poslanie Ženy a Matky vo svete.

1. / ... ako ŽENA (Kráľovná celého vesmíru) SPOLUPRACOVALA S MUŽOM (Kráľom celého vesmíru) na stvorení vesmíru a sveta. 

                            Tak ako sa kedysi zjavoval Boh (so svojimi svätými anjelmi ), potom prišiel v osobe Ježiša Krista a ako aj v súčasnosti sa zjavuje s Matkou Ježiša Krista (Pannou Máriou) v Medžugorí a v Dechticiach - tak sa zjavil rehoľnej sestre Márie z Agredy - Španielsko. / Usporiadanie podľa okamihov, ktoré určil sám Boh-Stvoriteľ : "Poznala som, že toto usporiadanie pozostáva z nasledujúcich udalostí:

A / PRED STVORENÍM VESMÍRU :

   1. Že Boh poznáva svoje nekonečné vlastnosti a dokonalosti spolu so sklonom, ba nevýslovnou náchylnosťou zdeľovať sa navonok.... 2. ... 3. ....

             4. ... k tomuto štvrtému  okamihu - podľa prirodzenému poriadku -prináleží tiež ustanovenie a predurčenie týkajúce sa Matky vteleného Slova Božieho : lebo k tomu - ako som porozumela - bol určený predovšetkým čistý tvor. Tak pred všetkými tvormi bola Ona POČATÁ V BOŽSKEJ MYSLI, takým spôsobom a takým stavom, aký by prináležal a bol dôstojným vznešenosti a darmi človečenstvu najsvätejšieho Syna.

5. V tomto piatom okamihu bolo ustanovené stvoriť anjelskú priridzenosť.

                                                               *   *   *

"Potom Najvyšší Napravovateľ múdrych hovoril ku mne a pripomenul mi 8. kapitolu knihy: "Prísloví" (Biblia) a dal mi pochopenie pre jej tajomstvá. Najprv mi pripomenul doslovne slová z tejto kapitoly od verša 22. do 31.

Verš 22. / "Pán vládol nadomnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril odpradávna čokoľvek."

Verš 23. / "Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet."  

B / PRED STVORENÍM ANJELOV ...

Verš 25. / "Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila,...", lebo Boh ešte neurčil stvorenie vysokých hôr patriarchov, prorokov, apoštolov a mučeníkov alebo iných svätcov, vynikajúcich svätosťou, neprejavoval dosiaľ plnú ťarchu a silu mocným a ľúbezným spôsobom, ktorým Boh sprevádzal svoje rozhodnutia a veľké diela. A nielen pred horami - čo znamená veľkých svätcov - ale i pred pahorkami som sa zrodila, t.j.PRED RÁDMI SVäTÝCH ANJELOV. Prv, než boli títo,v božskej mysli UŽ BOLO POČATÉ NAJSVäTEJŠIE ČLOVEČENSTVO osobne spojené s božským Slovom a s Matkou, ktorá Ho nosila. SYN A MATKA BOLI POČATÍ SKôR,NEŽ RÁDY ZBOROV ANJELSKÝCH,...

Nech každý rozumie a vie, že je to BOHOČLOVEK,ktorý je nad všetkými anjelmi aľuďmi, a že všetci sú nižší,než On a sú jeho služobníkmi, lebo je prvým v božskej mysli i v božskej vôli a s Ním je spoločná a nerozlučne  SPOJENÁ JEDNA ŽENA A PANNA, VZNEŠENÁ KRÁĽOVNÁ VŠETKÉHO TVORSTVA."

 C / AKO ŽENA (KRÁĽOVNÁ VESMÍRU) PRIJALA SPOLUPRÁCU (NA STVORENÍ SVETA) BEZ AKÉHOKOĽVEK HRIECHU  

 Verš 26. / "Prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu." Pred stvorením druhého sveta,to je pozemského raja (v tomto zmysle sa zem spomína druhy-krát), do ktorého bol postavený prvý človek po jeho stvorení z prvého sveta na damaských pláňach a v ktorom zhrešil, bolo určené najsvätejšie človečenstvo Slova a hlavná zložka, z ktorej mal vzísť, totiž PANNA, to bolo potrebné, aby Boh vopred urobil opatrenia proti jej podieľaniu sa na hriechu, aby NIKDY NEBOLA HRIECHU PODANNÁ." 

2. / ... keď prišla na svet ŽENA (Kráľovná vesmíru) ako PREKONALA SVET NÁBOŽENSTVA A POLITIKY ?!

A /  počas Ježišovho života na zemi opäť spolupracuje ŽENA (Matka) s Ježišom na oslobodení ľudstva od hriechu.

- Z Ducha Svätého POČALA JEŽIŠA KRISTA (Lk 1,26-38),zázrakom PORODILA JEŽIŠA KRISTA (Lk 2,1-7), VYCHOVALA JEŽIŠA KRISTA (Lk 2 kap.), POMÁHALA MU POČAS JEHO PôSOBENIA (Lk 8 kap.), NA PRÍHOVOR ŽENY A MATKY, JEŹIŠ ROZMNOŽIL VÍNO (Jn 2,2-12), ŽENA VO VEČERADLE S JEŽIŠOM KRISTOM (Tajomné mesto Božie/III.zv.11.kap.), ŽENA (spoluvykupiteľka) TRPÍ S JEŽIŠOM NA KRÍŽOVEJ CESTE (Lk 23,27), ŽENA A MATKA POD KRÍŽOM (až dokonca s Ježišom -  Jn 19,27) 

B / PO SMRTI JEŽIŠA, NAĎALEJ ŽENA A MATKA SPOLUPRACOVALA V CIRKVI A VO SVETE

      BOH HOVORÍ CEZ NEBESKÚ MATKU (MATKU JEŽIŠA KRISTA-NAŠU MATKU) "Aby sa teda žiaden nepoškvrnil hrabivosťou, mohlo by sa ustanoviť šesť alebo sedem mužov, osvedčených životom a upevnených v cnosti, ktorí by prijali almužny, dary a všetko, čokoľvek by im veriaci chceli zveriť, v snahe, aby žili bezpečnejšie a lepšie nasledovali Krista-môjho božského Syna- bez obtiaží spojených s majetkom. Všetko sa musí dávať ako almužna a nie ako nájomné, dôchodky alebo kapitál. Všetko sa má používať pre obstaranie potrieb pre spoločnosť a našich bratov, našich chudobných, núdzu trpiacich a chorých a žiaden zo zhromaždenia alebo z Cirkvi nech nepovažuje niečo z toho tovaru za svoje, akoby mu to patrilo viac než niektorému inému z bratov...." (Tajomné Mesto Božie/III. zv., 3.kniha 107)

3. / ... keď odišla do večnosti ŽENA (Kráľovná vesmíru) ako  ďalej SPOLUPRACUJE NA DOKONČENÍ  CELÉHO VESMÍRU ?

A / ... ZJAVUJE SA S JEŽIŠOM A PRIHOVÁRA, AKÝ MÁ BOH ÚŽASNÝ PLÁN SO STVORENÍM (aj v oblasti politiky a náboženstva)

MNOHÉ ZJAVENIA JEŽIŠA A MÁRIE, ANJELOV A SVäTÝCH AKO AJ DUŠÍ Z OČISTCA : Fatima (Portugalsko), Lurdy (Francúzsko), Knock (Írsko), Medžugorie (BiH), Dechtice pri Trnave (Slovensko), sr.Mária z Agredy (Španielsko), Guadalupe (Mexiko), Garabandal (Španielsko), Amsterdam (Holandsko), Krakow (Poľsko), Akita (Japonsko),

B / ŽENA SPOLUPRACUJE (AKO SPOLUVYKUPITEĽKA) S JEŽIŠOM A JEHO ZÁSTUPCOM NA ZEMI (pápežom) V CIRKVI A VO SVETE 

Matka všetkých národov / Amterdam 31.prosinec.1951 / "Odovzdaj nasledujúcu správu správne ! Otec, Pán a Majster, poslal na svet služobnicu Pána ako Miriam alebo Máriu. Bola vyvolená medzi všetkými ženami ako SPOLUVYKUPITEĹKA, Prostrednica a Orodovnica. Odkáž všetkým teológom: Ako SPOLUVYKUPITEĹKA BOLA USKUTOČNENÁ UŽ NA POČIATKU."

„Nech Mária SPOLUVYKUPITEĽKA, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou.“ (pápež: Ján Pavol II. / Kvetná nedeľa a 1. svet. deň mládeže, 31.3.1985). ĎALŠIE : „Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru.“ (pápež: Ján Pavol II. / príhovor k chorým, 24.3.1990).